ติดต่อเรา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

เลขที่   680   หมู่   11   ถนนนิตโย    ตำบลธาตุเชิงชุม    อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   47000    โทรศัพท์  042-970030  โทรสาร  042-970029  http://physic.sci.snru.ac.th

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์  ควบคู่กับมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม  สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นจนก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

            ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์  พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการทางฟิสิกส์แก่บุคลากรในท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1)  ด้านการจัดการศึกษา

(1)  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(2) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ให้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านฟิสิกส์  เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
(3) นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
(4) จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

 

 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029