การวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกสะอาด


วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
ที่มา :
อ่าน : 213

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029