การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร


วันที่ : 25 เม.ย. 2563
ที่มา :
อ่าน : 295

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029