การแปลงสัญญาณอนาล็อก-ดิจิตอล

http://www.numsai.com/Digital-และอุปกรณ์control/การแปลงสัญญาณอนาล็อก-ดิจิตอล.html


วันที่ : 11 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1720

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029