กิจกรรมจิตสาธารณะ

www.youtube.com/v/vcyhYwHx1CQ


วันที่ : 19 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2532

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029