การเสวนา "เป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1425

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029