หลักสูตรและการพัฒนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอนทั้งหมด  4  หลักสูตร คือ
 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (เปิดสอนตั้งแต่ ปี 2542)
 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ (เปิดสอนตั้งแต่ 2551)
 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ (กำลังสร้างหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในปี 2554)
 
4. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (คบ. 5 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์) (อยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในปี 2554)
 
 
 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่พัฒนาโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
 
 
 
 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่สาขาวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลด เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จึงขอขอบคุณทุกแหล่งความรู้มา  ณ  โอกาสนี้

   UserFiles/File/หลักสูตรท้องถิ่น.pdf

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029