มาตรฐานโปรแกรมวิชา

มาตรฐานสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  2550

  UserFiles/File/A50มาตรฐานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์(จัดใหม่)(1).doc

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029