คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

2. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

3. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

5. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 1 งานบริหารบุคคล (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

6. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 2 งานสวัสดิการ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

7. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 3 การประเมิน (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

8. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

9. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 5 ทะเบียนประวัติ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

10. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 6 วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

11. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

13. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่องโครงการงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร

14. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน

15. คู่มือระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

16. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่องคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029