แบบฟอร์มตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

 

แบบฟอร์มตอบรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ชื่อหน่วยงาน.......................................................เลขที่ที่ ...............หมู่ที่...............ซอย....................................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต......................................... จังหวัด...............................................รหัสไปษณีย์....................................โทรศัพท์............................................
2. มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานจำนวน ..............คน  ดังนี้
    1)...................................................................................
    2)...................................................................................
    3)...................................................................................
3. ถ้ารับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของท่านโปรดกรอกข้อความต่อไปนี้
    1) ลักษณะที่คาดว่านักศึกษาฝึกงานต้องรับผิดชอบ...................................................................................................................
    2) ระยะเวลาที่รับนักศึกษาฝึกงานระหว่างวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ..................- วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ........................ (จำนวน 450 ชั่วโมง)
    3) วันและเวลาทำการในหน่วยงาน
        (  ) ทุกวันเว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
        (  ) ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา...................................ถึงเวลา...................................
        (  ) อื่นๆ........................................................................................................................
    4) สถานที่ฝึกงาน
        (  ) ภายในหน่วยงาน   แผนก/ฝ่าย........................................................................................
        (  )  ส่งไปฝึกงานที่.............................................................................................................
    5) สวัสดิการที่สามารถจัดให้นักสึกษาที่ไปฝึกงานได้
        ที่พัก      (   )  มี                                     (  ) ไม่มี
        เบี้ยเลี้ยง (   ) มี  วันละ................บาท     (  ) ไม่มี
        อาหาร    (   ) มี................มื้อ                  (  ) ไม่มี
        รถรับ/ส่ง (   )  มี                                      (  ) ไม่มี
4. อื่นๆ..............................................................................................................................................................................
 
                                                                                                              ลงชื่อ.............................................................
                                                                                                               (....................................................................)  
                                                                                                              ตำแหน่ง ........................................................
                                                                                                             วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ..................
       
 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029