บันทึกข้อความสาขาวิชาฟิสิกส์

ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ที่จะจัดกิจกรรมนักศึกษาจะต้องดำเนินงาน  ดังนี้

1. การทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  (ดังตัวอย่างเอกสาร)

         UserFiles/File/ขออนุญาติผู้ปกครอง(2).doc

2. โครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสาขาวิชาฟิสิกส์

3. กำหนดการดำเนินงาน

4. เขียนแผนการใช้งบประมาณ

5. ทำหนังสือแจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ

8. ปฏิบัติงานจริง

9. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

10. ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม

11. สรุปผลการถอดบทเรียนและแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029