การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับ นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. สำรวจแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น จากหน่วยงานที่เคยรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือจากแหล่งอื่นที่นักศึกษาสนใจเข้าฝึก

 

2. แจ้งผู้ปกครองถึงแหล่งฝึกที่นักศึกษาจะขอเข้าฝึก

  UserFiles/File/แจ้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ผู้ปกครอง).doc

 

    UserFiles/File/หนังสือขอฝึกงาน10-08-52.doc

 

UserFiles/File/หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์.doc

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029