โครงการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียดโครงการสอนอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 

โครงการสอนประจำปีการศึกษา 2554  ผู้สอนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ จักษุจินดา

ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์UserFiles/File/Mathematical%20Physics%20Course%20Syllabus%201-54%20by%20Suwit.pdf
 

UserFiles/File/รวมเล่มโครงการสอน.doc 

UserFiles/File/โครงการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1.doc 

UserFiles/File/โครงการสอน ชีวิตกับวิทย์(1).doc   

UserFiles/File/โครงการสอนธรรมชาติของชีวิต.doc 

 

 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029