ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 9-10ก.ค.57 ]
: 93
: 114
: 88
: 76
: 75
: 93
: 88
: 87
: 90
: 92
: 93
: 91
: 74
: 91
: 82
: 94
: 91
: 91
: 91
: 89
: 90
: 85
: 77
: 73
: 80
: 80

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029