ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 9-10ก.ค.57 ]
: 46
: 57
: 41
: 34
: 37
: 42
: 46
: 41
: 40
: 48
: 44
: 44
: 31
: 44
: 45
: 47
: 45
: 45
: 43
: 41
: 49
: 43
: 38
: 39
: 43
: 44

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029