ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 9-10ก.ค.57 ]
: 158
: 171
: 143
: 126
: 106
: 150
: 133
: 133
: 136
: 141
: 143
: 148
: 122
: 150
: 130
: 142
: 156
: 136
: 133
: 134
: 137
: 125
: 133
: 119
: 130
: 121

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029