ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ทาสีองค์พระ ]
: 113
: 111
: 108
: 93
: 106
: 82
: 90
: 85
: 90
: 92
: 84
: 85
: 91
: 87
: 90
: 92
: 88
: 81
: 92
: 92
: 105
: 105
: 101
: 91
: 91
: 98
: 95
: 85
: 90
: 92

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029