ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานเลี้ยงส่ง อ.สำเร็จ คันธี ]
: 129
: 149
: 132
: 145
: 123
: 149
: 128
: 133
: 125
: 129
: 145
: 140
: 134
: 142

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029