ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานเลี้ยงส่ง อ.สำเร็จ คันธี ]
: 103
: 98
: 91
: 89
: 84
: 93
: 92
: 88
: 86
: 88
: 92
: 102
: 93
: 91

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029