ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ไปส่งอ.สำเร็จ 18กย57 ]
: 112
: 112
: 94
: 96
: 95
: 94
: 101
: 112
: 107
: 104
: 99
: 101
: 98
: 111

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029