ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ไปส่งอ.สำเร็จ 18กย57 ]
: 164
: 155
: 120
: 125
: 146
: 127
: 156
: 162
: 158
: 144
: 129
: 143
: 145
: 161

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029