ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ 57 ]
: 139
: 121
: 121
: 100
: 95
: 88
: 122
: 123
: 91
: 112
: 110
: 99
: 120
: 97
: 97
: 126
: 98
: 116
: 100
: 114
: 108
: 124
: 121
: 112
: 125
: 105
: 105
: 113

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029