ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ 57 ]
: 76
: 73
: 66
: 58
: 56
: 56
: 69
: 66
: 59
: 65
: 60
: 57
: 63
: 63
: 60
: 74
: 62
: 62
: 59
: 57
: 63
: 69
: 61
: 60
: 67
: 64
: 61
: 67

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029