ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประเมินประกันคุณภาพ 57 ]
: 168
: 152
: 135
: 135
: 143
: 149
: 150
: 154
: 145
: 140
: 137
: 155
: 168

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029