ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประเมินประกันคุณภาพ 57 ]
: 112
: 108
: 95
: 98
: 96
: 95
: 97
: 102
: 102
: 96
: 91
: 99
: 110

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029