ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บุญประทายข้าวเปลือก ]
: 108
: 96
: 106
: 100
: 98
: 87
: 91
: 99
: 95
: 93
: 101
: 93
: 96
: 80
: 95
: 93
: 96
: 96
: 103

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029