ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บุญประทายข้าวเปลือก ]
: 165
: 152
: 167
: 159
: 153
: 140
: 141
: 159
: 150
: 133
: 143
: 136
: 148
: 136
: 141
: 134
: 141
: 154
: 158

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029