ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งาน sumseaw physics Good Bye Senior #54 ]
: 64
: 73
: 58
: 63
: 49
: 67
: 55
: 50
: 52
: 59
: 62
: 51
: 51
: 64
: 61
: 53
: 58
: 48
: 52
: 65
: 61
: 56
: 65
: 56
: 59
: 63
: 63
: 71
: 53
: 61

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029