ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งาน sumseaw physics Good Bye Senior #54 ]
: 99
: 120
: 96
: 121
: 90
: 107
: 93
: 91
: 74
: 111
: 113
: 77
: 101
: 119
: 100
: 89
: 100
: 91
: 100
: 115
: 95
: 93
: 114
: 77
: 99
: 91
: 105
: 111
: 86
: 102

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029