ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งาน sumseaw physics Good Bye Senior #54 ]
: 41
: 29
: 25
: 19
: 23
: 22
: 18
: 18
: 19
: 15
: 15
: 21
: 18
: 17
: 20
: 15
: 17
: 16
: 14
: 14
: 18
: 16
: 16
: 16
: 18
: 17
: 18
: 17
: 19
: 18

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029