ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งาน sumseaw physics Good Bye Senior #54 ]
: 19
: 14
: 11
: 10
: 12
: 9
: 8
: 9
: 12
: 8
: 10
: 14
: 11
: 10
: 12
: 11
: 12
: 11
: 9
: 11
: 12
: 10
: 11
: 10
: 12
: 12
: 13
: 12
: 12
: 13

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029