ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ]
: 78
: 75
: 70
: 67
: 72
: 60
: 74
: 68
: 70
:
: 59
: 69
: 58
: 54
: 61
: 56
: 59
: 61
:

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029