ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ]
: 120
: 111
: 122
: 119
: 124
: 105
: 116
: 110
: 118
:
: 112
: 112
: 83
: 96
: 117
: 92
: 89
: 88
:

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029