ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2551

กิจกรรมรับน้องใหม่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2551   

             ในต้นปีการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการปฐมนิเทศใหม่เนื่องจากนักศึกษาใหม่มีมาจากสถานศึกษาและครอบครัวที่มีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ไม่เหมือนกัน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ตลอดจนผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความราบรื่นในการเรียนการสอน โดยมี กิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านวิชาการ ระเบียบ วินัย ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ

    

อาจารย์นิกร  สุขปรุง  อาจารย์อาวุโส สาขาวิชาฟิสิกส์ให้โอวาส น้องใหม่ปี 1                    

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                        
          1) เพื่อมีความเข้าใจในเรื่องการปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมใหม่ของมหาวิทยาลัย                                                        
          2) เพื่อให้ทราบกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยต่าง ๆ ของวิทยาลัย ลดปัญหาการปกครอง                                                       
          3) เพื่อให้เข้าใจในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนงานทะเบียน การวัดผลประเมินผล                                                
          4) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีธรรมให้กับนักศึกษา                                                                         
          5) เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ                                                                                                    
          6) เพื่อให้รุ่นน้องที่จะเข้าศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักรุ่นพี่                                                                                           

     

สนุกสนานกันทั้งวันสานสายสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง  ตอนเย็นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ให้สายสัมพันธ์ยืนยาว

    วันที่ : 17 พ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 814

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029