ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 26-27 ก.ค.2551

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่  1, 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กับกองพัฒนานักศึกษาระหว่างวันที่  2 6 - 27 กรกฎาคม 2551 ณ วัถ้ำพวง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร


นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ถ่ายภาพร่วมกันหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วันวันที่ : 26 พ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 544

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029