ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอบคุณศิษย์ชาววิทย์-ฟิสิกส์ทุกท่าน

            ด้วยความรักและผูกพันอันยาวนาน ก่อประสานจัดงานมุทิตาจิต ขอดวงใจนี้ผูกพันเป็นมิงมิตร ขอดวงจิตร้อยรวมกันนิรันดร

รายชื่อศิษย์ชาววิทย์-ฟิสิกส์

รายชื่อศิษย์วิทย์ทั่วไป ปีพ.ศ. 2527
1. นายวชิราวุธ  ปานพรม 231 หมู่ 2 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 รร.เฉลิมพระเกียรติสกลนคร
2. นางภักดี   อามาตรมนตรี 348 ม. 18 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม       จ.สกลนคร 47130 รร.บะฮีวิทยา อ.พรรณานิคม
     

 

รายชื่อศิษย์วิทยาศาสตร์ ปี 2545
1. น.ส.ดารุณี  จารัตน์ รร.เตรียมอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ 08-7059-1404
2. น.ส.วารุณี  คำมุงคุณ รร.บ้านหนองผือ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 08-6239-5880
 3. น.ส.แววตา   แดงท่าขาม  รร.นาแกพิทยาคม อ.นาแก จ.นครพนม  08-6238-0580 nantaphat_dang@homail.com
 4. น.ส.เบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์  รร.บ้านผึ้งวิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร  08-0177-5071 valara007@hotmail.com
 5. น.ส.อรรกนิษฐ   ผาใต้  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร  
 6. นายนัฐพงค์          อาทิพย์ พาที  ศพส.สกลนคร  Talying@hotmail.com
 7. นายปพนธ์              สุระเสน  รร.อนุบาลวังสะพุง จ.เลย  08-4954-7339 samurai_cybers@hotmail.com
 8. น.ส.ศสิธร แสงฉวี  รร.บ้านดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  08-4797-4204 ed.prang@hotmail.com
 9. นายสกณธ์ ศรีมุกดา  รร.กุดบากพัฒนาศึกษา  08-6233-7118
 10 น.ส.ปาณิดา ฉะอ้อน  รร.บ้านหนองลาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  08-7864-7455 ana_mama05@hotmail.com
 11. น.ส.อารีรัตน์ เมามีสินทร์  รร.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา อ. โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  08-4799-1923 maomijun@hotmail.com
 12. น.ส.ปิยะพร บุญมั่ง  รร.บ้านดงห้วยเปลี่อย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  08-6219-9262 numtannaka@hotmail.com
 13. นายนฤพนธ์ สันทา    top-seven@kswd.org
 14. นายภานุพงษ์ คำภู  รร. กกปลาซิวนาโด่ อ.ภูพาน จ.สกลนคร  0872313127 samka27city@hotmail.com
รายชื่อศิษย์เก่าฟิสิกส์รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2535
1. นายวิรสิทธิ์พินธนิบาตร รร.กาฬสินธิ์พิทยาสรรพ์ 08-0181-2246 patsakon@windowslive
2. นายยุทธนา  อาจหาญ  รร.โพนพิทยาคม สพท.สกลนคร เขต 3

 08-9943-0882 kurupnmai@hotmail.com

3. นางตรียาภรณ์ อินลี  รร.บ้านหนองฮาง สพท.สกลนครเขต 3  08-9862-4320 pooy_2008@hotmail.com
4. นางแก้วตา  วรโชติ  รร.คำเพิ่มพิทยา อ.ภูพาน จ.สกลนคร  08-3339-0664
5. น.ส.ชวาถา  ฤทธิ์ฤาชา  รร.สกลราชวืทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร  08-1975-1702
6. นางสิรินทร์ยา  ศิริพงศสิน  รร.บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5) อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  08-1799-4071
7. นายรังสันต์  อินทร์สม  รร.บ้านบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย  08-7293-8519
8. นางนราทิพย์  วรรณประสิทธ์  รร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร  08-6225-9997
9. นายธาตรี  วารีย์  รร.บ้านม่วงพิทยาคม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  08-6229-4181
10 นางวราภรณ์  หรเพลิด  รร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร  08-7215-5790

 

 วันที่ : 9 ส.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 1697

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029