ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปงานมุทิตาจิตอาจารย์นิกร สุขปรุง

 สรุปรายการรับ-รายการจ่าย
งานมุทิตาจิต 60 ปี อาจารย์นิกร สุขปรุง
 
1. สรุปรายการรับ
          1.1 รายรับจากการขายโต๊ะหน้างาน
                - จำนวน 33 โต๊ะๆ ละ 3,500 บาท     เป็นเงิน  115,500                     บาท
                - จำนวน 2 โต๊ะๆละ   2,000 บาท     เป็นเงิน    4,000                        บาท
                - จำนวน 2 โต๊ะๆละ   1,900 บาท     เป็นเงิน    3,800                        บาท
                   รวมขายโต๊ะหน้างานเป็นเงิน                                      123,300       บาท
          1.2 ขายเครื่องดื่มหน้างาน                                                        1,660       บาท
              รวมรายการสุทธิ เป็นเงิน                                                  124,960       บาท
2. สรุปรายการจ่าย
          2.1 จ่ายค่าอาหารโรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร 40 โต๊ะๆ ละ 1,900  บาท 
                                                เป็นเงิน                                            76,000        บาท
          2.2 จ่ายค่าเครื่องดื่ม
                 - รีเจนซี                                                            16,320                      บาท
                 - เบียร์                                                                 1,040                       บาท
                 - ไวท์                                                                     900                      บาท
                รวมเป็นเงิน                                                                       18,260      บาท
          2.3 จ่ายพิธีบายศรี
                - เครื่องบายศรี                                                      1,500                     บาท
               - หมอสู่ขวัญ                                                             500                     บาท
               - อาหารซ้อม/แต่งกายนางรำ                                  1,500                    บาท
                                             รวมเป็นเงิน                                            3,500      บาท
           2.4 การเตรียมและจัดเก็บสถานที่                              1,400                    บาท
                   รวบรวมรายจ่ายสุทธิเป็นเงิน                                          99,160      บาท
3. สรุปรายการรับ-รายการจ่าย
                                                                                    124,960 บาท - 99160    บาท
สรุปรายรับคงเหลือสุทธิ 25,800 บาท เป็นยอดคงเหลือจากงานเพื่อสมทบกองทุน 60 ปี
 
 สรุปยอดเงินกองทุน
60 ปี อาจารย์นิกร สุขปรุง
 
1. เงินประเดิมเริ่มต้นกองทุน อาจารย์นิกร สุขปรุง มอบให้ 60,000 บาท
2. เงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา
          2.1 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร                                    2,000  บาท
          2.2 อาจารย์ยุวดี เตชะสกลกิจกรู                        20,000 บาท
          2.3 ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ                                     500 บาท
          2.4 นางไฝคำ เผือดผุด                                            800 บาท
          2.5 ศิษย์ฟิสิกส์ รุ่น 5                                           1,000  บาท
          2.6 น.ส.วลัยภรณ์ ดวงสุภา                                   500  บาท
          2.7 ศิษย์ฟิสิกส์รุ่นเข้าปี 44                                    500 บาท
          2.8 ศิษย์ฟิสิกส์                                                   1,500 บาท
          2.9 คุณวรานาถ กิมาลี                                          500 บาท
          2.10 ด.ญ. ธัญจิรา ศรีมหา                                  1,000 บาท
 
                                              รวมยอดจิตศรัทธา                   28,300 บาท
 
3. ยอดคงเหลือจากงานมุทิตาจิตสมทบกองทุน 25,800 บาท
                                          รวมยอดกองทุนเป็นเงินสุทธิ               114,100 บาท
 
เป็นยอดสรุปหลังเสร็จสิ้นงานมุทิตาจิต 60 ปี อาจารย์นิกร   สุขปรุง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2552
 
ศิษย์ชาววิทย์-ฟิสิกส์ที่เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต
              ศิษย์ชาววิทย์-ฟิสิกส์ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์นิกร สุขปรุง จำนวน 225 คน จาก  คบ. วิทยาศาสตร์รุ่นเข้าศึกษาปี 2524 จำนวน 14 คน, คบ. วิทยาศาสตร์รุ่นเข้าปี 2525  จำนวน 8  คน, คบ.วิทยาศาสตร์รุ่นเข้าศึกษาปี 2526  จำนวน 7 คน   คบ. วิทยาศาสตร์รุ่นเข้าปี 2527  จำนวน 3 คน,  คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าปี 2530 จำนวน 6 คน ฯลฯ
            ฟิสิกส์ คบ. รุ่นที่ 1 จำนวน 5 คน ฟิสิกส์ คบ. รุ่นที่ 2 จำนวน  16 คน ฟิสิกส์ คบ. รุ่นที่ 3 จำนวน 8 คน ฟิสิกส์ คบ. รุ่นที่ 6 จำนวน 6 คน ฟิสิกส์ คบ. รุ่นที่ 7 จำนวน 22 คน ฟิสิกส์คบ. รุ่นที่ 8 จำนวน 8 คน ฟิสิกส์ คบ. รุ่นที่  9 จำนวน 5 คน
            ฟิสิกส์ วท.บ. รุ่นที่ 2 จำนวน  4 คน

 

            ศิษย์ชาววิทย์-ฟิสิกส์ขอขอบพระคุณท่านที่ศรัธทรามอบเงินสมทบกองทุน และทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งาน "มุทิตาจิต 60 ปีอาจารย์นิกร  สุขปรุง" ดำเนินไปและสำเร็จได้ด้วยความงดงามแหล่งสายสัมพันธ์ของชาวเขียวชมพู  

 วันที่ : 9 ส.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 1045

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029