ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 17 -19 ก.ย. 52

  

            ระหว่างวันที่  17 - 19 กันยายน  2552  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้รับเกียรติจากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   เชิญเป็นวิทยากรในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์  ทั้งนี้โดยการนำของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.กิตติชัย  โสพันนา และ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ให้ความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 คน และมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นพี่เลี้ยงค่าย  จำนวน  64  คน 

        

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นายชัชวาลย์  ป้อมไชยา เป็นประธานเปิดงาน

 

                                               ชาวค่ายรับประทานอาหารร่วมกันวันที่ : 6 ม.ค. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 646

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029