ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนองานจากการเรียนรู้วิชาปรัชญา 3 ต.ค. 52

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะจัดกิจกรรม การนำเสนองานจากการเรียนรู้วิชาปรัชญา  ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์  แก่นักศึกษาตลอดทั้งท่านคณาจารย์  และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

 วันที่ : 2 ต.ค. 2552
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 769

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029