ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงผลงานนักศึกษาในรายวิชาวัฒนธรรมแองสกลนคร 7 ต.ค. 52

                 เมื่อวัน 7 ตุลาคม 2552 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปี  ที่  3  ร่วมจัดแสดงผลงานในรายวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  สภาพภูมิศาสตร์  สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น ชีวประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และ ชุมชนในบริเวณแอ่งสกลนคร

                 การผสมผสาน  อนุรักษ์  ส่งเสริม  การปรับตัว ของชุมชนเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน ในท่ามกลางการพัฒนาของกระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 

   

 

   

 

   

 วันที่ : 10 ก.พ. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 838

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029