ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 20 พ.ย. 2552

สัมมนาทางวิชาการ "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองอีสาน"
               นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองอีสาน  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ที่ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้รับความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่หายไปจาก คุณ แก่นคำกล้า พิลาน้อย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากอำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร และได้เรียนรู้ว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้  สืบสานและอนุรักษ์ไว้ไม่ใหนเลื่อนหาย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเวาลา 12.30 น.
 แสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผญ่า
  ตุ๊หล่าง หรือแก่นคำกล้า  พิลาน้อย
  เรียนรู้เรื่องข้าวร่วมกันกับชาวชุมชนตำบลบ้านแป้น
เรียนรู้อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านหลังการเก็บเกี่ยว
สรุปการระดมความคิดเห็นเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่หายไป
รับฟังและเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่หายไปจากแต่ละกลุ่ม
คณาจารย์และนักศึกษาสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

 วันที่ : 17 ก.พ. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 667

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029