ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทวันทีี่่ 19 ก.พ. 53

 เชิญร่วมกิจกรรมฟิสิกส์อาสาพัฒนาชนบท

            นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ทุกชั้นปี ร่วมใจจัดกิจกรรมฟิสิกส์อาสา เพื่อพัฒนาชนบท ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2553  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแปน  ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ด้วยเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ  และมุ่งพัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษาของเด็กไทยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันผนึกกำลังในการพัฒนาและร่วมกันช่วยเหลือส่งเสริมให้สถานศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอสำหรับนักเรียน

           ด้วยกำลังอันอ่อนล่าของนักศึกษากลุ่มเล็กๆ คงไม่สามารถปรับทิศทางลมได้  แต่ด้วยกำลังศัทธาของท่านจะหนุนให้นักศึกษากลุ่มนี้มีหางเสือที่แข็งแกร่ง  สามารถนำเรือลำนี้แล่นไปสู่ทิศทางแห่งฝันได้อย่างงดงาม

เชิญมาช่วยกันน่ะครับ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         วันที่ : 3 มี.ค. 2553
ที่มา : สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 609

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029