ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 27 ก.พ. -1 มี.ค. 53

สาขาวิชาฟิสิกส์ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ด้านคุณธรรมจริยธรรม   ด้วยมุ่งหมายให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน  การฝึกเรียนรู้วิธีการดูใจในขณะที่ทำงาน  ผลจากการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2553 ณ  สำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 57 คน มีนักเรียนจากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวน  9 คน  จากการประเมิน  โดยสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างร่วมกิจกรรม  พบว่า นักศึกษาหลายคนได้เรียนรู้ถึงผลจากการทำความดี

พิธีไหว้พระรับศีล  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ถวายธูปเทียนแพร  ในพิธีการมอบนักศึกษาให้เป็นศิษย์

ตัวแทนนักศึกษาถวายธูปเทียนแพร

สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ เรื่องการดูใจวันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 577

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029