ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถอดบทเรียนเขียนอนาคตกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

จากการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2552  สาขาวิชาฟิสิกส์ประสงค์จะพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2553 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 38 คน ซึ่งทำให้พบปัญหาสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่นักศึกษาให้น้ำหนักจากมากไปหาน้อยอยู่ 7 ประเด็น คือ 1) ประเด็นความขัดแย้งทางความคิด 2) งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ สำหรับการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4) ไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่าย และการเป็นพี่เลี้ยงในค่าย 5) ขาดความสามัคคี 6) การประสานงานกับหน่วยงานที่จะต้องลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายฯ รวมไปถึงร่วมวางแผนการทำงานกับหน่วยงานนั้นๆและ7) การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน อันมีสาเหตุมาจากประสบการณ์การทำงาน และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักศึกษา

                  จากกระบวนการถอดบทเรียนนี้  ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เกิดการเรียนรู้ที่จะพูดคุยถึงประเด็นปัญหา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมชมรมฟิสิกส์และดาราศาสตร์ กิจกรรมฟิสิกส์อาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  พร้อมและเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพการทำงานในสถานการณ์จริงของแต่ละคน

 

 วันที่ : 30 ก.ค. 2553
ที่มา : sansukสาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 558

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029