ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเคมี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร. พนมพร  จินดาสมุทร์  เป็นประธาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 วันที่ : 23 ก.ค. 2553
ที่มา : sansuk สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 626

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029