ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2553  โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเคมี  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   โดยเนื้อหาหลักสูตรของสาขาวิชาฟิสิกส์นั้น กำหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 168  หน่วยกิต  รับสมัครผู้ที่สนใจเรียน ครู 5 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์  กำหนดเปิดหลักสูตร ปี การศึกษา 2554วันที่ : 23 ก.ค. 2553
ที่มา : sansuk สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่าน : 600

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029