ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดโครงการบูรณาการจิตอาสากับงานบริการวิชาการ

            เมื่อวันศุกร์  วันที่  30  กรกฎาคม 2553  เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนวัดบึงเหล็ก  นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 10  คน  เข้าร่วมประชุมกับคณะครู เพื่อปรึกษาหารือถึงการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการจิตอาสากับงานบริการวิชาการ  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  9 - 10 สิงหาคม  2553  โรงเรียนวัดบึงเหล็ก  ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มสนุกเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 120  คน และมีนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ที่เป็นพี่เลี้ยงในค่ายร่วมกิจกรรมจำนวน 102 คนวันที่ : 30 ก.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 443

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029