ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมก่อนออกค่ายวันที่ : 3 ส.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 608

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029