ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถอดบทเรียนค่ายบูรณาการจิตอาสาฯ25สค53

กิจกรรม ถอดบทเรียน  “กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและค่ายบูรณาการจิตอาสากับงานบริการวิชาการฯ”  วันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2553  ที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อรวบรวมเนื้อหาและผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม“วิถีฟิสิกส์วิถีพอเพียงในโครงการบ้านพอเพียงต้นแบบ” และกิจกรรมบูรณาการจิตอาสากับงานบริการวิชาการค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์   นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ที่เข้าร่วมชั้นปีที่ 1 , 2 , 3 และชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

 

 วันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 858

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029