ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฟิสิกส์กับวิถีชีวิตพอเพียงฯ8สค53วันที่ : 3 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 541

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029