ข่าวประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียนฟิสิกส์กับวิถีชีวิตพอเพียงฯ25สค53

การถอดบทเรียนนับว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มุ่งหวังที่จะให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงสังคมวิทยา  นอกเหนือการเรียนรู้ในห้องเรียน  เพราะการทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าตอนนี้ตัวเองยืนอยู่ตรงไหน  มองย้อนกิจกรรมที่เราทำผ่านมาว่าสร้างมวลประสบการณ์ด้านใดให้กับนักศึกษา  ตัวนักศึกษาเองคาดหวังในการพัฒนาตนเองอย่างไร 

         ฟิสิกส์ไม่คิดเลือกทางที่ผู้อื่นกำหนด      ไม่ว่าทางนั้นจะสวยสดสักเพียงไหน 
ชาวฟิสิกส์พึงเลือกทางที่ตนพร้อมมอบใจ      แม้นจะไรสิ่งตอบแทน
 
         เป็นภาพฝันจากการถอดบทเรียนทำให้


วันที่ : 10 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1636

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029