ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ

             ความก้าวไกลของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนเราอย่างไร?   การวิ่งไล่ล้าเทคโนโลยีบางครั้งเกิดความเหนื่อยล่าจนต้องหันกลับมามองว่าชีวิตคนเราก้าวไปทำไม?  ทุกวันวิ่งล่าเอาใจนายเพราะต้องการตำแหน่งงาน  เงิน  เทคโนโลยีฯลฯ จนลืมมองความสุขเล็กๆที่อยู่รอบตัวเรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีคำกล่าวที่ติดหูหลายๆคนว่าต้องการสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะและเกิดทักษะวิชาชีพ  แต่เหมือนจะเป็นเพียงนามธรรมที่เป็นภาพฝันสำหรับหลายๆคน เพราะความจริงยังห่างไกลเหลือเกิน กับผลผลิตจากความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาทุกวันนี้ 

                จากภาพฝันสาขาวิชาฟิสิกส์จึงจัดโครงการ "การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยจิตอาสา" โดยการเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป. ลาว เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมชนบท และอุทิศกำลังกาย  กำลังใจ  เพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการเป็นอาสาสมัคร  โดยไม่ได้รับเงินเดือนเลยเป็นระยะเวลากว่า  5 - 10 ปี  จนกว่าจะมีตำแหน่งรองรับ สิ่งเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจและความสุขจากการทำความดี  คือ  ใบยกย่อ  (เกียรติบัตรเชิดชูความดีงาม)  

               กิจกรรมคู่บัดดี แบ่งปันประสบการณ์ ทำให้นักศึกษา"ทั้งสองฝั่งของ" เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สร้างสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดไป "หากทอดสายตาออกไปให้ไกล ความไม่มี  ไม่น่าเป็น  กลับทำให้คนมองเห็นแสงแห่งความสุข ที่ไม่อาจซื้อหาได้ด้วยเงิน"

             การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่งนักศึกษาทั้งสองฝั่งทำให้นักศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมนักศึกษานำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรของทั้ง  2  สถาบัน

กระบวนการถอดบทเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ทั้ง 2 สถาบัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯมอบของที่ระลึก แม่บุญส่ง      คณบดีมอบของที่ระลึก อาจารย์ทองดำ ศรีสวัสดิ์วันที่ : 15 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 712

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029