ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  ที่ โรงไฟฟ้สเขื่อนน้ำพุง  อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2553 วันที่ : 7 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 586

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029