ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์2553

การพัฒนารูปแบบการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์

         เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์แบบองค์รวม  นักศึกษาสามารถหาทางเลือกในการทำงานสำหรับอนาคตอย่างเต็มความสามารถ  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย  ดร. กิตติชัย  โสพันนา  อาจารย์ผู้สอน  ได้ออกแบบเพื่อพัฒนางานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานในชุมชน   ด้วยการให้นักศึกษาเลือกเข้าช่วยเหลือการดำเนินงานของหน่วยงานภายในชุมชน  เพื่อศึกษา เรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน  เช่น ศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,  งานคลังวัสดุทางการแพทย์  โรงพยาบาลสกลนคร, พัฒนาชุมน อำเภอเต่างอย  และกลุ่มงานแผน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อมจังหวัดสกลนคร  กิจกรรมในการดำเนินงาน เป็นการสังเกตและช่วยเหลืองานแต่ละหน่วยงาน  ตามภาระกิจของมอบหมาย เป็นระยะเวลาหน่วยงานละ  50  ชั่วโมง  จากการดำเนินงาน และศึกษาการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  จำนวน 18 คน  พบว่า ตัวนักศึกษาสามารถ ช่วยเหลืองาน  เห็นภาพรวมในการดำเนินงานของแต่ละงานงานได้ระดับดี นักศึกษาให้ความเห็นว่า วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์  สามารถเข้าทำงานได้ในหน่วยงานที่หลากหลาย ขึ้นกับว่าจะจับประเด็นในงานใดมาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงาน 

 

                  วันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 578

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029