ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการฟิสิกส์สู่ชุมชนและสถานศึกษา

 

 

เมื่อวันที่ 12 - 14  พฤศจิกายน 2554  ที่โรงเรียนเหล่าคาม ตำบลน้ำจั่น อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย  เพื่อก้าวสู่เป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ คือ นักศึกษามีจิตสาธารณะ ทักษะวิชาชีพและสามารถเป็นเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนวันที่ : 28 พ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 464

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029