ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ทางธรณีวิทยา

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album  โครงการ “สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ทางธรณีวิทยาสู่สถานศึกษาด้อยโอกาส”  วันที่ 17 มกราคม 2554  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 369

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029