ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาฟิสิกส์

โครงการสัมมนาฟิสิกส์ เรื่องนาโนเทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศออสเตรเลีย มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2554  เวลา 13.00 น.  ในการนี้มีนักศึกษาสาขาวิฟิสิกส์ทั้งระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิตเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน  75  คน

 

 วันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 866

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029