ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์

สรุปผลการดำเนินงานในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาฟิสิกส์ ผู้เสนอโครงการโดย ดร.กิตติชัย  โสพันนาวันที่ : 20 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 438

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029