ข่าวประชาสัมพันธ์

2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม 2553

กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรม 1  ไหว้ครูสาขาวิชาฟิสิกส์

ไหว้ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 2553

กิจกรรม  2 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการกับกองพัฒนานักศึกษา

                เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2553 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2553 ที่ สำนักสงค์ถ้ำวังแคน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด

 วันที่ : 23 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 425

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029