ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังพัฒนาการศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 1

 รวมพลังพัฒนาการศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 1

                 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล และประถมศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาของจังหวัดสกลนคร และเพื่อศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาของจังหวัดสกลนคร    กลุ่มตัวอย่าง  3  กลุ่ม  ประกอบด้วย กลุ่มแรก เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และปราชญ์ท้องถิ่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เขต 2 และเขต 3  กลุ่มที่สอง ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มกลุ่มนายกเทศมนตรี ปลัด หัวหน้ากองการศึกษา และผู้ดูแลเด็ก จากท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และกลุ่มที่สาม ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้อำนวยการ คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร

                การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการ A-I-C  เป็นข้อมูลพื้นฐานให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสถาบันหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้รู้จักและเข้าใจข้อมูลในเชิงพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดโจทย์วิจัยและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรในจังหวัดสกลนครให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป

                ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ปราชญ์ท้องถิ่น ที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 เขต  2  และ เขต 3  รวม  150  คน  จัดประชุมวันที่ 9 มีนาคม 2554  ห้องหนองหารหลวง  โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

                 อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  จำนวน  20  คนวันที่ : 20 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 479

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029